VŠĮ „Plaukimo Akademija“ privatumo politikos taisyklės

PATVIRTINTA
Direktoriaus
2018 m. gegužės 7 d. įsakymu Nr. ĮSKV-PLK18-03
Dėl privatumo politikos taisyklių patvirtinimo

VšĮ „PLAUKIMO AKADEMIJA“ PRIVATUMO POLITIKOS TAISYKLĖS,

priimtos pagal 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo nuostatas

I. PAGRINDINĖS SĄVOKOS

1. VšĮ „Plaukimo akademija“, įmonės kodas 304296375, registracijos adresas J. Jasinskio g. 12, LT-01112 Vilnius, veiklos adresas Kovo 11-osios g. 26, LT-51349 Kaunas, kontaktai: el. p. info@akademijabanga.lt, tel. nr. +370 640 44 480. Toliau privatumo politkos taisyklėse „Įstaiga“.

2. akademijabanga.lt – elektroninė svetainė, esanti adresu akademijabanga.lt.

3. Vartotojas – 1) veiksnus fizinis asmuo, t.y. asmuo, sulaukęs pilnametystės, kurio veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka; 2) juridinis asmuo.

4. Paskyra – Vartotojo registravimosi akademijabanga.lt rezultatas, dėl kurio sukuriama jo asmeninius duomenis ir užsakymų istoriją sauganti sąskaita (account).

5. Socialinės paskyros – tai akademijabanga.lt paskyros Facebook, Twitter ar kt. socialiniuose tinkluose, kuriuose suteikiama informacija apie Įstaigą ir joje teikiamas paslaugas.

6. Paslaugos – visos akademijabanga.lt vartotojui teikiamos paslaugos.

7. Slaptažodis – Vartotojo sukurta ir tik jam žinoma unikali raidžių ir skaičių kombinacija, kuri pirmą kartą įvedama registruojantis akademijabanga.lt, o vėliau siekiant prisijungti prie Paskyros.

8. Užsakymas – Vartotojo pasirinktų Paslaugų ir sąlygų patvirtinimas Paskyroje.

9. Naršyklė – yra programa, skirta atvaizduoti internetinius puslapius (tinklalapius) žiniatinklyje ar asmeniniame kompiuteryje.

10. Asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant tokiais duomenimis kaip asmens kodas, vienas arba keli asmeniui būdingi fizinio, fiziologinio, psichologinio, ekonominio, kultūrinio ar socialinio pobūdžio požymiai.

11. Privatumo politika – šis dokumentas, kuriame yra numatytos pagrindinės Asmens duomenų rinkimo, kaupimo, tvarkymo ir laikymo taisyklės, naudojantis akademijabanga.lt.

12. IP adresas – kiekvienam prie interneto prijungtam kompiuteriui priskirtas unikalus numeris, kuris žinomas kaip interneto protokolo (IP) adresas ir pagal kurį galima identifikuoti asmenį.

13. Tiesioginė rinkodara – veikla, skirta paštu, telefonu arba kitokiu tiesioginiu būdu siūlyti Vartotojams Paslaugas ir (ar) teirautis jų nuomonės dėl siūlomų paslaugų.

II. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. akademijabanga.lt Privatumo politikoje numatytos pagrindinės Asmens duomenų rinkimo, kaupimo ir jų tvarkymo taisyklės Vartotojui naudojantis akademijabanga.lt siūlomomis Paslaugomis.

2. Privatumo politika skirta apsaugoti ir ginti akademijabanga.lt Vartotojų Asmens duomenis nuo neteisėto naudojimo.

3. Asmenys yra laikomi susipažinusiais su šia Politika, kai užpildydami registracijos formą ar užsakymo formą pažymi, kad sutinka su Užsakymo taisyklėmis, kurių neatskiriama dalimi yra ši Politika.

4. Privatumo politikos taisyklių tikslas – reglamentuoti asmens duomenų tvarkymą Įstaigos interniatiniame puslapyje akademijabanga.lt, užtikrinant 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo nuostatas, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo bei kitų susijusių teisės aktų laikymąsi ir įgyvendinimą.

5. Įstaiga renka vartotojo Asmens duomenis, kuriuos jis savanoriškai pateikia elektroniniu paštu, registruotu paštu, faksu, telefonu, tiesiogiai atvykęs į Įstaigos prekybos vietą, prisiregistravęs prie Įstaigos internetinio puslapio akademijabanga.lt ar naudodamasis Įstaigos internetiniu puslapiu (neprisiregistravus).

6. Vartotojas gali atlikti Užsakymo akademijabanga.lt veiksmus prisiregistravęs prie akademijabanga.lt. Neatlikęs registracijos (nepateikęs duomenų) Vartotojas negali užsakyti Paslaugų. Tokiu atveju duomenys nėra kaupiami. Vartotojas yra atsakingas už savo Asmens duomenų pateikimą.

7. Asmenys, norintys registruotis akademijabanga.lt, privalo pateikti šiuos privalomus rekvizitus: (i) Vardas; (ii) Pavardė; (iii) El. paštas; (iv) Tel. Nr. Registracijos metu yra sukuriama Paskyra. Paskyroje Vartotojas pats suveda savo duomenis todėl tik jis yra atsakingas už šių duomenų teisingumą. Vartotojui suteikiamas Vartotojo ID. Vartotojas gali bet kuriuo metu koreguoti ir (ar) pildyti Asmens duomenis Paskyroje.

8. Vartotojas turi teisę kreiptis į akademijabanga.lt elektroninio pašto adresu akademijabanga.lt dėl Paskyros panaikinimo.

9. Įstaigos interniatiniame puslapyje akademijabanga.lt gali būti pateikiamos nuorodos į ir iš Įstaigospartnerių, reklamos tiekėjų, susijusių asmenų tinklapių. Prašome atkreipti dėmesį, kad kitų asmenų tinklalapiai, į kuriuos Vartotojai patenka, rinkdamiesi nuorodos interniatiniame puslapyje akademijabanga.lt, turi savo privatumo politikas ir Įstaiga neprisiima jokios atsakomybės dėl šių privatumo politikų. Rekomenduojama Vartotojams susipažinti su šių kitų tinklalapių privatumo politikomis prieš pateikiant jose bet kokius savo Asmeninius duomenis.

III. ASMENS DUOMENŲ SAUGOJIMO IR NAUDOJIMO TVARKA

1. Vartotojas sutinka, kad jo vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, IP adresas akademijabanga.lt būtų tvarkomi veiklos analizės tikslais. Atitinkamai akademijabanga.lt suteikia Vartotojui teisę registruojantis akademijabanga.lt arba pateikiant užsakymą išreikšti savo sutikimą ar nesutikimą, kad jo vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, IP adresas ir atvaizdas akademijabanga.lt būtų tvarkomi ir tiesioginės rinkodaros tikslais.

2. Jeigu Vartotojas po Paslaugų įsigijimo nepageidauja, kad šių Privatumo taisyklių 3 dalies 1 punkte nurodyti Asmens duomenys būtų naudojami Tiesioginės rinkodaros tikslais, Vartotojas turi prisijungti prie savo Paskyros, esančios akademijabanga.lt ir Paskyros lange turi nuimti varnelę, esančią prie teiginio „Naujienų prenumerata“. Be kita ko, visais atvejais Vartotojas gali rašyti elektroninį laišką adresu info@akademijabanga.lt arba siųsti prašymą registruotu paštu veiklos adresu Kovo 11-osios g. 26, LT-51349 Kaunas ir nurodyti, kad nepageidauja gauti elektroninių laiškų ir (ar) trumpųjų SMS žinučių. VšĮ „Plaukimo akademija“ privatumo politikos taisyklės

3. .Įstaiga patvirtina, jog Vartotojo nurodyti Asmens duomenys bus tvarkomi tik siekiant tinkamai suteikti Vartotojams elektroninėje svetainėje akademijabanga.lt teikiamas Paslaugas. Įstaiga taip pat patvirtina, jog Vartotojo nurodyti Asmens duomenys bus tvarkomi Tiesioginės rinkodaros tikslais, jeigu tokį sutikimą Vartotojas suteiks ir nepanaikins.

4. Nustatoma Asmens duomenų naudotinų Tiesioginės rinkodaros tikslais saugojimo trukmė – 2 (du) kalendoriniai metai nuo tokių duomenų pateikimo momento arba iki tol, kol Vartotojas neatšaukia savo sutikimo.

5. Asmens duomenys, susiję su elektroniniais užsakymais, saugomi 2 (dvejus) metus nuo Asmens paskutinio prisijungimo prie elektroninės svetainės sistemos arba Asmens paskutinio Užsakymo svetainėje dienos.

6. Asmenų, pateikusių svetainėje nurodytos formos užklausą specialioje anketoje duomenys saugomi 1 (vienerius) metus nuo paskutinio Asmens atlikto veiksmo (užklausos, atsakymo išsiuntimo ar kita).

7. Įstaiga įsipareigoja neatskleisti Vartotojo Asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus šiuos atvejus: 7.1.Jeigu yra Vartotojo sutikimas Asmens duomenų atskleidimui; 7.2.Įstaigos partnerius, teikiančius paslaugas, susijusias su Vartotojo užsakytomis Paslaugomis tinkamu įvykdymu; 7.3.Įstaiga taip pat gali perduoti Vartotojo Asmens duomenis tretiesiems asmenims, kurie Įstaigos vardu veikia kaip Duomenų tvarkytojai. Asmens duomenys gali būti teikiami tik tiems Duomenų tvarkytojams, su kuriais Įstaiga yra pasirašiusi atitinkamas sutartis ar bendradarbiavimo sutartyse yra nuostatos aptariančios asmens duomenų perdavimą/teikimą ir Duomenų tvarkytojas užtikrina adekvačią perduodamų asmens duomenų apsaugą; 7.4.Visais kitais atvejais, Vartotojo Asmens duomenys tretiesiems asmenims gali būti atskleidžiami tik Lietuvos Respublikos teisės aktų numatyta tvarka. Duomenų subjekto asmens duomenis Įstaiga gali perduoti vyriausybinėms ar teisėsaugos institucijoms, joms pareikalavus.

8. Nepaisant to, kad Įstaiga deda visas protingas pastangas tam, kad apsaugotų Asmenų duomenis, Įstaiga negali garantuoti saugaus duomenų perdavimo elektroninei svetainei. Bet kokios duomenų perdavimo procedūros yra atliekamos išimtinai Vartotojo rizika. Nuo duomenų gavimo momento, Įstaiga taiko itin griežtas Vartotojo Asmens duomenų apsaugos tvarkas bei technines ir organizacines priemones tam, kad būtų užtikrinta apsauga nuo nepatvirtintos prieigos prie Asmenų duomenų.

9. Įstaiga naudoja Vartotojo Asmenų duomenis, tam, kad: 9.1.Užtikrintų, jog internetinės svetainės akademijabanga.lt turinys yra pateikiamas efektyviausiu ir tinkamiausiu Vartotojams būdu; 9.2.Suteiktų Vartotojams informaciją, Paslaugas, kurių Vartotojai pageidauja arba, kurie galėtų sudominti Vartotojus tuo atveju, jeigu Vartotojai yra davę sutikimus būti informuoti šiuo tikslu; 9.3.Vartotojai būtų informuoti apie Įstaigos teikiamų Paslaugų pakeitimus.

10. Įstaiga tai pat naudoja Vartotojų, įsigijusių Paslaugas, kontaktinius duomenis rinkos tyrimo tikslais, siekiant įvertinti Įstaigos klientų pasitenkinimą Įstaigos veikla ir, atsižvelgiant į tai, gerinant Įstaigos veiklos kokybę. Atsakymai, pateikiami į šiuo tikslus siunčiamus el. pranešimus ir (ar) skambučius yra anonimiški. Tuo atveju, jeigu Vartotojas nenori gauti tokių el. pranešimų ir (ar) skambučių, jis gali informuoti Įstaigą apie tokių pranešimų atsisakymą elektroniniu paštu info@akamedijabanga.lt.

11. Įstaigos internetiniame puslapyje gali būti renkama tam tikra informacija apie Vartotojo apsilankymą, pavyzdžiui: (i) Interneto protokolo (IP), kurį naudodamas Vartotojas pasiekia internetą, adresas; (ii) Vartotojo apsilankymo Įstaigos internetiniame puslapyje data ir laikas; (iii) Kiti internetiniai puslapiai, kuriuos Vartotojas aplanko būdamas Įstaigos internetiniame puslapyje; (iv) Naudojama naršyklė; (v) Informacija apie Vartotojo kompiuterio operacinę sistemą; (vi) Mobiliųjų programėlių versijos; (vii) Kalbos VšĮ „Plaukimo akademija“ privatumo politikos taisyklės4 / 8nustatymai. Jei Vartotojas naudoja mobilųjį įrenginį, taip pat gali būti renkami duomenys, leidžiantys nustatyti mobiliojo įrenginio tipą, įrenginio nustatymus, taip pat geografines (ilgumos ir platumos) koordinates. Ši informacija naudojama Įstaigos internetiniam puslapiui pagerinti, tendencijoms analizuoti, produktų ir paslaugų tobulinimui ir Įstaigos internetiniam puslapiui administruoti. Vartotojas šiuos duomenis savanoriškai pateikia naudodamasis Įstaigos teikiamomis Paslaugomis, tapęs registruotu Įstaigos internetinio puslapio vartotoju ar lankydamasis Įstaigos internetiniame puslapyje.

IV VARTOTOJO TEISĖS

1. Vartotojas turi šias pagrindines teises akademijabanga.lt svetainėje: 1.1.Žinoti apie savo asmeninių duomenų tvarkymą; 1.2.Susipažinti su savo asmeniniais duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi; 1.3.Reikalauti ištaisyti ar sunaikinti Vartotojo asmeninius duomenis, kuriais disponuoja Įstaiga 1.4.Nesutikti, kad būtų tvarkomi Vartotojo asmens duomenys.

2. Vartotojas, pateikęs prašymą raštu (kartu pridėdamas asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą), turi teisę susipažinti su akademijabanga.lt svetainėje tvarkomais Vartotojo asmens duomenimis bei gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie Vartotojo Asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi ir kam teikiami. Įstaiga, gavusi Vartotojo prašymą ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo Vartotojo prašymo gavimo dienos pateikia prašomus duomenis arba nurodo atsisakymo tenkinti tokį prašymą priežastis tokia pat forma, kokia kreipėsi Vartotojas arba Vartotojas sutiko gauti informaciją apie duomenis kitu Įstaigos pasiūlytu būdu.

3. Vartotojas prašymą dėl susipažinimo, koregavimo ar panaikinimo su jo atžvilgiu Įstaigos surinktais Asmens duomenimis gali pateikti el. paštu info@akamedijabanga.lt arba registruotu paštu Įstaigos veiklos adresu Kovo 11-osios g. 26, LT-51349 Kaunas.

4. Vartotojas, be kita ko, turi teisę atsisakyti pateikti Asmens duomenis ir nesutikti su Privatumo politika. Tokiu atveju Vartotojas neturės galimybės įsigyti akademijabanga.lt Paslaugų elektroninėje svetainėje, kadangi prašomi pateikti duomenys gali būti būtini siekiant tinkamai suteikti Vartotojo pageidaujamas Paslaugas.

5. Paslaugų priėmimo-perdavimo momentu Įstaigos darbuotojai gali Vartotojo paprašyti pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, kuris naudojamas tik tinkamam asmens tapatybės identifikavimui. Tokiu atveju, nėra daromos asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopijos.

6. Po Paskyros panaikinimo siekiant įgyvendinti Privatumo politikos 4 dalies 1 punkte numatytus reikalavimus, Vartotojo Asmens duomenys gali būti saugomi Įstaigos serveryje iki šešių mėnesių, išskyrus atvejus, jeigu Vartotojo pateiktais duomenimis buvo: (i) Pasinaudota vykdant neteisėtą veiką; (ii) Buvo įtariama, jog įvykdyta tapatybės vagystė ar kitas pažeidimas, dėl kurio buvo ar bus atliekamas atitinkamų teisėsaugos institucijų tyrimas; (iii) Įstaiga yra gavusi skundų, susijusių su atitinkamu Vartotoju, ar Įstaiga yra pastebėjusi atitinkamo Vartotojo padarytus Taisyklių pažeidimus. Šie duomenys sunaikinami gavus teisėtus teisėsaugos ar kitų įgaliotų institucijų nurodymus.

7. Įstaiga vidinių organizacinių ir techninių priemonių pagalba užtikrina, jog Vartotojo pateikiami Asmens duomenys akamedijabanga.lt būtų apsaugoti nuo bet kokių neteisėtų veiksmų: (i) Neteisėto Asmens duomenų pakeitimo; (ii) Atskleidimo; (iii) Sunaikinimo; (iv) Asmens tapatybės vagystės; (v) Sukčiavimo.

8. Asmens duomenys yra saugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų. Visi Vartotojų Slaptažodžiai yra šifruojami, prie serverių, kurie susiję su Asmens duomenimis gali prisijungti tik Asmens duomenų valdytojo įgalioti asmenys ir tik per saugų sertifikatą, kuris papildomai apsaugotas slaptažodžiu, taip pat visi akademijabanga.lt puslapiai, kurie reikalauja Asmens duomenų įvedimo yra vykdomi per https:// protokolą. VšĮ „Plaukimo akademija“ privatumo politikos taisyklės.

9. Vartotojas įsipareigoja ir privalo saugoti savo prisijungimo prie akademijabanga.lt Slaptažodį ir prisijungimo vardą, bei kitus duomenis. Vartotojas įsipareigoja ir privalo jokiems kitiems tretiesiems asmenims neatskleisti Asmens duomenų nei apie save, nei apie trečiuosius asmenis, jeigu tokie trečiųjų asmenų Asmens duomenys jam teko prieinami, ir iš karto apie matomus pažeidimus informuoti Įstaigą.

10. Bet kokį prašymą ar nurodymą, susijusį su Asmens duomenų tvarkymu, Vartotojas turi pateikti Įstaigai raštu vienu iš šių būdų: (i) Išsiųsdamas tokį prašymą ar nurodymą Įstaigai registruotu paštu veiklos adresu Kovo 11-osios g. 26, LT-51349 Kaunas; (ii) Išsiųsdamas tokį prašymą ar nurodymą elektroninio pašto adresu info@akademijabanga.lt

11. Asmenų skundus dėl netinkamo ar neteisėto Asmens duomenų tvarkymo nagrinėja Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija, buveinės adresas A. Juozapavičiaus g. 6, LT-09310 Vilnius, www.ada.lt

V BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

1. Su Privatumo politika galima susipažinti ir ją atsispausdinti bet kuriuo metu akamedijabanga.lt. Apie visus būsimus Privatumo politikos pasikeitimus ir/ar papildymus Vartotojai visuomet bus informuoti naująją Privatumo Politikos redakciją paskelbiant akademijabanga.lt, ir sudarant techninę galimybę Vartotojams pirmą kartą jungiantis prie akademijabanga.lt esant naujai Privatumo Politikos versijai ją perskaityti ir patvirtinti.

2. Įstaiga neatsako už ryšio sutrikimus, dėl kurių Įstaigos internetinio puslapio Vartotojai ir kiti asmenys negali pasiekti internetinio puslapio ar naudotis paslaugomis.

3. Įstaiga neturi galimybės visiškai garantuoti, kad Įstaigos internetinio puslapio funkcionavimas bus nepertraukiamas ir be jokių sutrikimų bei klaidų, kad Įstaigos internetinis puslapis bus visiškai apsaugotas nuo virusų ar kitų kenksmingų komponentų. Vartotojas yra informuojamas, kad bet kokia medžiaga, kurią Vartotojas skaito, atsisiunčia ar kitaip gauna naudodamasis Įstaigos internetiniu puslapiu, yra išimtinai gaunamas Vartotojo nuožiūra bei rizika, ir tik Vartotojas atsako už žalą, padarytą Vartotojui bei Vartotojo kompiuterinei sistemai.

4. Užsiregistravęs Vartotojas atsako už savo prisijungimo duomenų saugojimą ir (ar) perdavimą tretiesiems asmenims. Jei Įstaigos interniatiniame puslapyje teikiamomis Paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie Įstaigos internetinio puslapio naudodamasis Vartotojo prisijungimo duomenimis, Įstaiga šį asmenį laiko Vartotoju.

5. Vartotojų klausimai, komentarai bei pageidavimai, susiję su Privatumo politika, pateikiami elektroninio pašto adresu info@akademijabanga.lt.

VšĮ „Plaukimo akademija“ slapukų naudojimo taisyklės

PATVIRTINTA
Direktoriaus
2018 m. gegužės 7 d. įsakymu Nr. ĮSKV-PLK18-03
Dėl slapukų naudojimo taisyklių patvirtinimo

VŠĮ „PLAUKIMO AKADEMIJA“ SLAPUKŲ NAUDOJIMO TAISYKLĖS,

priimtos pagal 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo nuostatas

1. Įstaiga internetinėje svetainėje akademijabanga.lt naudoja slapukus – duomenų analizavimo valdymo įrankius (angl. cookies) tam, kad būtų galima atskirti asmenis nuo kitų elektroninės svetainės naudotojų. Tokiu būdu Įstaiga gali užtikrinti visavertes Paslaugas, malonesnę patirtį asmenims, naršantiems elektroninėje svetainėje bei tobulinti pačią elektroninę svetainę.

2. Į Vartotojo kompiuterį (įrenginį) gali būti įrašyti Slapukai. Įrašytą informaciją Įstaiga naudoja Vartotojo kaip ankstesnio akademijabanga.lt internetinės svetainės lankytojo atpažinimui, informacijos apie užsakymus, įdėtus į Vartotojo prekių krepšelį, išsaugojimui, elektroninės svetainės akademijabanga.lt lankomumo statistikos rinkimui. Vartotojas turi galimybę peržiūrėti, kokią informaciją (Slapukus) Įstaiga įrašo ir gali ištrinti dalį ar visus įrašytus Slapukus. Vartotojas, patvirtindamas Privatumo politiką, sutinka, kad jo kompiuteryje (įrenginyje) būtų įrašomi šioje Privatumo politikoje numatyti Slapukai. Šį sutikimą Vartotojas gali bet kada atšaukti, pakeisdamas savo interneto naršyklės nustatymus, tačiau tokiu atveju tam tikros internetinės svetainės akademijabanga.lt funkcijos jam gali neveikti. Dauguma interneto naršyklių automatiškai priima slapukus, bet jei Vartotojas nori, naršyklę gali lengvai modifikuoti, kad jų nepriimtų. Taigi, Vartotojas turi galimybę bet kuriuo metu ištrinti dalį ar visus slapukus iš savo kompiuterio, ar juos užblokuoti, pasinaudodamas savo kompiuteryje esančia interneto naršykle. Užblokavus slapukus, dėl techninių priežasčių kai kurios ar visos Įstaigos internetinio puslapio dalys Vartotojui gali neveikti ar veikti netinkamai.

3. akademijabanga.lt naudojami šie lentelėje apibrėžti Slapukai:

Slapuko pavadinimasAprašymasSukūrimo momentasGaliojimo laikasNaudojami duomenys
ses889659702Standartinis slapukas naudojamas vartotojo sesijai palaikytiKlientui atlikus pasirinkimus svetainėjeIki interneto svetainės lango uždarymoUnikalus identifikatorius
_gaSlapukas renka informaciją apie vartotojų elgseną svetainėje ir yra naudojamas siekiant išsaugoti statistinę informacijąPirmo įėjimo į puslapį metu2 metaiUnikalus identifikatorius
_gatSlapukas renka informaciją apie vartotojų elgseną svetainėje ir yra naudojamas siekiant atskirti unikalius vartotojus, priskiriant jiems unikalų identifikatorių (ID)Įėjimo į puslapį metu1 minutėUnikalus identifikatorius
_gidAnalitiniai „Google Analytics“ slapukai renka informaciją apie vartotojų elgseną svetainėje ir yra naudojamas siekiant išsaugoti statistinę informacijąĮėjimo į puslapį metu24 valandosUnikalus identifikatorius
_fbpSlapukas naudojamas „Facebook“ reklamos tikslamsKlientui atlikus pasirinkimus svetainėje3 mėnesiusAnalitinis/funkcinis

4. Aukščiau apibrėžti Slapukai skirti informacijai perduoti elektroninių ryšių tinklu. Naršyklės nustatymais jūs galite ištrinti arba blokuoti visus šiuos Slapukus arba jų dalį, bet tokiu atveju dalis akademijabanga.lt svetainės funkcijų gali neveikti. Be kita ko, Slapukai skirti rinkti informaciją lankomumui apskaičiuoti (rinkti statistinę informaciją), pateikti Vartotojo interesus atitinkantį turinį ir išsaugoti lankymosi istoriją.

5. Dalis informacijos surenkama automatiškai tuo metu, kai Vartotojas apsilanko Įstaigos internetiniame puslapyje, kadangi Vartotojo interneto protokolo adresą turi atpažinti Įstaigos serveris.

6. Naudodamasis Įstaigos internetiniu puslapiu Vartotojas yra informuojamas, kad Vartotojo kompiuteryje (įrenginyje) gali būti įrašomi šiose Taisyklėse minimi slapukai. Jeigu Vartotojas toliau naudojasi Įstaigos tinklalapiu, laikoma, kad savo konkliudentiniais veiksmais išreiškia sutikimą dėl šių sąlygų (LR CK 6. 173 str.). Vartotojas turi teisę nesutikti su Slapukų įrašymu, tokiu atveju, Vartotojas turi galimybę išjungti Įstaigos svetainę ir ja nesinaudoti.

7. Slapukai yra nedideli duomenų kiekiai, kuriuos internetinis puslapis patalpina Vartotojo kompiuteryje. Internetiniai puslapiai neturi atminties. Vartotojui naršant po skirtingus interneto puslapius Vartotojas nebus atpažintas kaip tas pats Vartotojas. Slapukai leidžia internetiniam puslapiui atpažinti Vartotojo naršyklę. Pagrindinė slapukų paskirtis – prisiminti Vartotojo pasirinktis, pavyzdžiui, pageidaujamą internetinio puslapio kalbą. Slapukai taip pat padeda Vartotoją atpažinti, kai grįžta į tą patį internetinį puslapį. Jie padeda internetinį puslapį pritaikyti asmeniniams poreikiams. Slapukai negali būti naudojami programoms vykdyti ar virusams į kompiuterį pernešti. Slapukai yra skiriami tik Vartotojui ir juos gali perskaityti tik domeno, kuris išsiuntė Vartotojui slapuką, voratinklio serveris. Vienas svarbiausių slapukų tikslų yra teikti patogią funkciją, kad taupytų Vartotojo laiką (pvz. jei Vartotojas tinklapį taiko asmeniniams poreikiams arba naršo internetiniame puslapyje, slapukai apsilankius vėliau padės internetiniam puslapiui atsiminti specifinę informaciją). Taip paprasčiau pristatyti aktualų turinį, lengviau naršyti internetiniame puslapyje ir pan. Sugrįžęs į internetinį puslapį, Vartotojas gali rasti savo anksčiau pateiktą informaciją, taigi gali lengviau naudoti jau pritaikytas internetinio puslapio funkcijas. VšĮ „Plaukimo akademija“ privatumo politikos taisyklės.

8. Yra skirtingų tipų slapukai ir skirtingi jų panaudojimo būdai. Slapukus galima suskirstyti į kategorijas pagal jų paskirtį, ilgaamžiškumą ir jų vietą internetiniame puslapyje, kaip tai apibrėžta šių Taisyklių 3 dalyje. Slapukų pagalba duomenų tvarkymas nesuteikia galimybės tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyti vartotojo tapatybės.

9. Vartotojui įjungus Įstaigos elektroninę svetainę automatiniu būdu aktyvuojasi pranešimas, informuojantis apie Slapukų naudojimą. Vartotojas gali sutikti su Slapukų naudojimu ir tęsti naršymą elektroninėje svetainėje. Jeigu Pirkėjas nesutinka su Slapukų naudojimu, turi teisę deaktyvuoti Įstaigos internetinę svetainę (išjungti) ir duomenys kaupiami nebus. Tuo atveju, jei Vartotojas nepažymi savo sutikimo ir tęsia naršymą pasyviais veiksmais (be sutikimo), elektroninė svetainė kaupia Vartotojo duomenis ir traktuoja, kad Vartotojas sutinka su Slapukų naudojimu konkliudentiniais veiksmais (LR CK 6. 173 str.).

10. Įstaigos internetiniame puslapyje naudojami šių tipų slapukai: 10.1.Techniniai slapukai: Įstaigos internetinio puslapio lankytojams Įstaiga stengiasi pateikti pažangų bei lengvą naudoti internetinį puslapį, kuris automatiškai prisitaiko prie jų norų ir poreikių. Kad tą pasiektų, Įstaiga naudoja techninius slapukus, kurie leidžia matyti internetinį puslapį ir įgalina teisingą jo veikimą. Įstaigos internetinis puslapis tinkamai veikia tik techninių slapukų dėka. 10.2.Funkciniai slapukai: Įstaiga taip pat naudoja funkcinius slapukus, kurie leidžia prisiminti Vartotojo pasirinkimus ir drauge efektyviai naudotis internetiniu puslapiu (pvz. slapukų dėka internetinis puslapis prisimena Vartotojo pasirinktą kalbą, atliktas paieškas ar peržiūras, Įstaigos siūlomas Prekes/ Paslaugas. Šio tipo slapukai nėra būtini internetinio puslapio veikimui, bet jie prideda daugiau galimybių ir Vartotojo naršymą daro malonesnį. 10.3.Analitiniai slapukai: šio tipo slapukus Įstaiga naudoja siekdama suprasti, kaip Įstaigos lankytojai naudoja Įstaigos internetinį puslapį, atrasti silpnąsias ir stipriąsias internetinio puslapio dalis, optimizuoti ir gerinti internetinio puslapio darbą bei toliau diegti pažangius sprendimus. Renkami duomenys apima Vartotojo peržiūrėtus puslapius, Vartotojo naudojamos platformos tipą, datos ir laiko informaciją, paspaudimų skaičių, pelės judėjimą ir naršymo veiklą, raktinius žodžius ir kitą tekstą, kurį Vartotojas renka internetinio puslapio naršymo metu. Taip pat analitinius slapukus Įstaiga naudoja internetinėms reklamos kompanijoms, siekdama analizuoti vartotojų elgesį po to, kai jiems parodoma Įstaigos internetinė reklama. Įstaiga nežino kuris Duomenų subjektas tai yra, renka tik anonimišką informaciją. 10.4.Komerciniai slapukai: šiuos slapukus Įstaiga naudoja talpindama Įstaigos reklamas kituose internetiniuose puslapiuose. Vadinamosios „nukreipiamosios reklamos“ rodomos remiantis informacija apie lankytojo ieškotas kelionės kryptis.

11. Slapukai saugomi ne ilgiau kaip 2 (du) metai nuo paskutinio Vartotojo apsilankymo.

12. Šių valdymo įrankių tikslas yra užtikrinti tinklapio naršymo kokybę, padėti Įstaigai sužinoti Įstaigos internetinio puslapio ir atskirų jo dalių lankomumą, suprasti Įstaigos internetinio puslapio vartotojų srautus, tobulinti Įstaigos internetinį puslapį, internetu teikiamas paslaugas ir geriau patenkinti lankytojų poreikius.

13. Jokie asmeniniai kliento duomenys nėra kaupiami Slapukų pagalba.

14. Būtinų Slapukų įrašymo metu jokiems tretiesiems asmenims informacija nėra teikiama, išskyrus Įstaigos partnerius, kurie aptarnauja informacinių technologijų ūkį, kurį naudoja Įstaiga savo veikloje.

15. Vartotojų klausimai, skundai, komentarai bei pageidavimai, susiję su Slapukų politika, pateikiami elektroninio pašto adresu info@akademijabanga.lt