LSC sporto komplekso „druskininkai“ baseino naudojimosi taisyklės

NAUDOJIMOSI SPORTO INFRASTRUKTŪRA (BASEINAS) IR ŠIOJE INFRASTRUKTŪROJE ESANČIU INVENTORIUMI TVARKOS TAISYKLĖS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Naudojimosi sporto infrastruktūra (baseinas) ir šioje infrastruktūroje esančiu inventoriumi tvarkos taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato atlygintino ir neatlygintino naudojimosi Lietuvos sporto centro (toliau – Centras) valdoma sporto infrastruktūra (baseinas) ir šioje infrastruktūroje esančiu inventoriumi (toliau – Sporto infrastruktūra) rengiant visų amžiaus grupių nacionalinių rinktinių sportininkus (išskyrus rengiamus veteranų sporto varžyboms) ir (ar) kandidatus į tokias nacionalines rinktines bei organizuojant aukšto meistriškumo sporto varžybas ir kitus sporto renginius ar vykdant kitą visuomenei naudingą veiklą tvarką, bendruosius saugaus elgesio reikalavimus.

2. Taisyklėse vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos sporto įstatyme, kituose įstatymuose ir juos įgyvendinančiuose norminiuose teisės aktuose.

II. SUTEIKIMO NAUDOTIS CENTRO VALDOMA SPORTO INFRASTRUKTŪRA SĄLYGOS IR TVARKA

3. Centro valdoma Sporto infrastruktūra gali naudotis:

3.1. sporto šakų federacijos (toliau – Federacijos) visų amžiaus grupių nacionalinių rinktinių sportininkų (išskyrus rengiamų veteranų sporto varžyboms) ir (ar) kandidatų į tokias nacionalines rinktines rengimui, kurių prašymus Centrui patenkinus sudaromos naudojimosi sporto infrastruktūra paslaugos teikimo sutartys dėl leidimo neatlygintinai naudotis Centro valdoma Sporto infrastruktūra;

3.2. Federacijos aukšto meistriškumo sporto varžybų ir kitų sporto renginių organizavimui, kurių prašymus Centrui patenkinus sudaromos naudojimosi sporto infrastruktūra paslaugos teikimo sutartys dėl leidimo atlygintinai naudotis Centro valdoma Sporto infrastruktūra;

3.3. kitais visuomenei naudingos veiklos tikslais ir (ar) kiti asmenys, tačiau visais atvejais pirmenybę teikiant (prioriteto mažėjimo tvarka) sportininkų rengimui, aukšto meistriškumo sporto varžybų ir kitų sporto renginių organizavimui, statutinių valstybės tarnautojų ar karių specialiajam fiziniam rengimui, švietimo, kultūros ar sveikatos priežiūros renginių organizavimui, kūno kultūros pratybų vykdymui, kurių prašymus Centrui patenkinus sudaromos naudojimosi sporto infrastruktūra paslaugos teikimo sutartys dėl leidimo atlygintinai naudotis Centro valdoma Sporto infrastruktūra.

4. Centro teikiamų paslaugų įkainius nustato Centro direktorius. Paslaugų įkainiai skelbiami Centro interneto svetainėje.

5. Apsilankymų trukmė ir dažnumas Sporto infrastuktūroje priklauso nuo sudarytoje naudojimosi sporto infrastruktūra paslaugos teikimo sutartyje numatytų sąlygų.

III. NAUDOJIMOSI CENTRO VALDOMA SPORTO INFRASTRUKTŪRA SAUGAUS ELGESIO TAISYKLĖS

6. Sporto infrastruktūros lankytojai turi teisę pradėti naudotis paslaugomis tik susipažinę su šiomis taisyklėmis.

7. Sporto infrastruktūroje sportuoti galima tik su trenerio ar kito atsakingo asmens priežiūra, kuris pasirašė registracijos žurnale. Be trenerio ar kito atsakingo asmens lankytojai į Sporto infrastruktūrą neįleidžiami. Už šią tvarką atsakingas Sporto infrastruktūros administratorius.

8. Lankytojai privalo atsakingai ir rūpestingai naudotis Sporto infrastruktūra, imtis visų įmanomų priemonių, kad besinaudodamas paslaugomis nepadarytų žalos savo sveikatai, bei kitų lankytojų ir darbuotojų atžvilgiu.

9. Sporto infrastruktūroje privaloma avėti šlepetes, tinkamas avėti drėgnoje aplinkoje, būti su maudymosi apranga. Draudžiama avėti lauko avalynę, taip pat neavėti visiškai jokios avalynės. Pažeidžiantys šį punktą lankytojai gali būti neįleidžiami į Sporto infrastruktūrą.

10. Prieš įeinant į baseino erdvę ir išeinant iš jos, lankytojams būtina nusiprausti po dušu.

11. Atlikus pratimus, pasibaigus aukšto meistriškumo sporto varžyboms, kitam sporto renginiui ar kitai visuomenei naudingai veiklai būtina sutvarkyti sporto vietą. Visa įranga ir inventorius turi būti sudėtas į jam skirtą vietą.

12. Plaukiojant takeliuose būtina laikytis dešinės pusės.

13. Pirtyse kiekvienas lankytojas privalo turėti rankšluostį ar pasėstę, prieš įeinant į pirtis bei jomis pasinaudojus, būtina nusiprausti duše.

14. Už viešą tvarką sportininkų rengimo, aukšto meistriškumo sporto varžybų ir kitų sporto renginių metu ir (ar) kitos visuomenei naudingos veiklos metu atsako sportininkai, treneriai, renginio organizatoriai.

15. Naudotis Sporto infrastruktūros įranga ir joje esančiu inventoriumi galima tik pagal tiesioginę jų paskirtį. Nežinant kaip teisingai ir saugiai naudotis įranga ir kitu inventoriumi, būtina konsultuotis su Sporto infrastruktūros administratoriumi.

16. Draudžiama naudotis laikinai sugedusiu inventoriumi. Apie pastebėtą gedimą nedelsiant informuokite Sporto infrastruktūros administratorių.

17. Sporto infrastruktūroje draudžiama lankytis šiems asmenims:

17.1. Sergantiems infekcinėmis ligomis;

17.2. Sergantiems konjunktyvitu, užkrečiamomis odos ligomis;

17.3. Asmenims su atviromis žaizdomis;

17.4. Asmenims, apsvaigusiems nuo alkoholio, narkotinių ar psichotropinių medžiagų;

17.5. Asmenims su kitais negalavimais, kurie kelia ar gali kelti grėsmę savo ar kitų lankytojų sveikatai ir saugumui.

18. Draudžiama trukdyti kitiems lankytojams naudotis inventoriumi, pertraukėlių tarp pratimų metu užimti inventorių, palikti ant jų asmeninius daiktus.

19. Sporto infrastuktūroje draudžiama įsinešti ir vartoti maisto produktus, alkoholinius gėrimus.

20. Sporto infrastuktūroje draudžiama triukšmauti, šiukšlinti, laistytis, mėtyti pašalinius daiktus.

21. Griežtai draudžiama liesti elektros instaliacijos prietaisus.

22. Draudžiama fotografuoti ar filmuoti be Centro sutikimo.

23. Treneris, kitas atsakingas asmuo ir (ar) sporto renginio organizatorius visus lankytojus supažindina su saugaus sportininkų rengimo ir (ar) sporto renginio organizavimo taisyklėmis, bendrosiomis priešgaisrinės saugos taisyklėmis ir kitomis saugos taisyklėmis.

24. Jūsų ir Jūsų turto saugumui užtikrinti Sporto infrastruktūros bendro naudojimo patalpose bei išorėje įrengtos vaizdo stebėjimo kameros.

25. Įvykus nelaimingam atsitikimui treneris, aukšto meistriškumo sporto varžybų ar kitų sporto renginių organizatorius ir (ar) kitas atsakingas asmuo turi mokėti suteikti pirmąją medicininę pagalbą, prireikus iškviesti mediką (medicinos pagalbą) ar nedelsiant pranešti bendruoju pagalbos telefonu 112, stengtis išsaugoti nepakeistą įvykio vietą.

26. Visa atsakomybė, dėl lankytojų sveikatos sutrikimų, sužalojimų, saugumo ir nelaimingų atsitikimų, atsiradusių lankantis Sporto infrastruktūroje sportininkų rengimo, aukšto meistriškumo sporto varžybų ir kitų sporto renginių organizavimo ir (ar) kitais visuomenei naudingos veiklos tikslais tenka sportininkui, treneriui ir (ar) renginio organizatoriui. Centras neatlygina dėl jo teikiamų paslaugų sveikatai bei gyvybei padarytos tiek turtinės, tiek neturtinės žalos, išskyrus jeigu ši žala atsirado dėl paslaugos teikėjo kaltės.

27. Lankytojams nerekomenduojama į Sporto infrastruktūrą neštis brangių ir/ar vertingų daiktų (papuošalų, laikrodžių, mobiliųjų telefonų ir pan.), kurie gali sugesti dėl drėgmės arba būti pamesti.

28. Lankytojams nerekomenduojama naudotis Sporto infrastruktūroje teikiamomis paslaugomis segint bet kokio tipo papuošalus ar kitus juvelyrinius dirbinius, galinčius padaryti žalą patiems lankytojams ir/ ar Sporto infrastruktūros inventoriui.

29. Centras neteikia daiktų pasaugos paslaugų, tik sudaro lankytojams galimybę palikti atsineštus daiktus nustatytose vietose.

30. Lankytojai privalo laikytis Sporto infrastruktūros administratoriaus nurodymų ir rekomendacijų.

31. Iškilus klausimui, kreiptis į Sporto infrastruktūros administratorių.

32. Centras arba Sporto infrastruktūros atsakingas darbuotojas turi teisę atsisakyti teikti arba nedelsiant nutraukti teikiamas paslaugas lankytojams, pažeidusiems šias taisykles, taip pat kitiems nepageidaujamiems asmenims, kurių elgesys kelia grėsmę lankytojų interesams ir (ar) yra nesuderinamas su Centro tikslais bei pareikalauti nedelsiant palikti patalpas.

33. Sportininkų rengimas, aukšto meistriškumo sporto varžybų ir kitų sporto renginių organizavimas bei kitos visuomenei naudingos veiklos vykdomos tik pagal naudojimosi sporto infrastruktūra paslaugos teikimo sutartyje numatytą grafiką.

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

34. Naudojimosi Centro valdoma Sporto infrastruktūra priežiūra vykdoma Centro direktoriaus nustatyta tvarka.

35. Bet koks ginčas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis iš/ar susijęs su šiomis taisyklėmis, jų pažeidimu, yra sprendžiamas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.